NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit Chapter 5 कण्टकेनैव कण्टकम्

Latest Updated : October 2023

If you are in search of NCERT solutions for Class 8 Sanskrit Chapter 5 कण्टकेनैव कण्टकम्, you have come to the right place. On this page, you will find a comprehensive collection of accurate and reliable solutions specifically designed for Class 8 students studying Sanskrit with Updated Syllabus by NCERT. Here you will find chapter wise detailed NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit Ruchira Bhag 3 (रुचिरा भाग 3). We also provide extra practice questions like grammar , reading and writing etc for you all to boost up your preparation and enhance your understanding about the same. Feel free to bookmark this page for quick and easy access to our ncertforclass8.com

NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit Chapter 5 कण्टकेनैव कण्टकम्

On our platform ncertforclass8.com, you will get all the solutions expertly solved, ensuring utmost care and accuracy. The NCERT Class 8 Sanskrit Ruchira Bhag 3 (रुचिरा भाग 3) is strictly followed while creating these solutions, adhering to the latest CBSE guidelines. We make sure to provide you quality content which will help you to understand the concepts in the best way possible. Also our solutions are completely free for you to access. You have the freedom to copy the NCERT solutions for Class 8 Sanskrit , download them and even create PDF’s, making it convenient for your offline use.

NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit Chapter 5 कण्टकेनैव कण्टकम्

1. एकपदेन उत्तरं लिखत –

(क) व्याधस्य नाम किम् आसीत्?
(ख) चञ्चलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान्?
(ग) कस्मै किमपि अकार्यं न भवति?
(घ) बदरी-गुल्मानां पृष्ठे का निलीना आसीत्?
(ङ) सर्वः किं समीहते? ।
(च) नि:सहायो व्याघ्रः किमयाचत?

उत्तराणि: –

(क) चंचलः
(ख) वने (जाले)
(ग) क्षुधार्ताय
(घ) लोमशिका
(ङ) स्वार्थम्
(च) प्राणाभिक्षाम्

2. पूर्ण वाक्येन उत्तरत –

(क) चञ्चलेन वने किं कृतम्?
(ख) व्याघ्रस्य पिपासा कथं शान्ता अभवत्?
(ग) जलं पीत्वा व्याघ्रः किम् अवदत्?
(घ) चञ्चलः ‘मातृस्वसः!’ इति को सम्बोधितवान्?
(ङ) जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम् अकरोत्?

उत्तराणि: –

(क) चंचलेन वने जालं विस्तारितम्।।
(ख) व्याघ्रस्य पिपासा जलं पीत्वा शान्ता अभवत्।
(ग) जलं पीत्वा व्याघ्रः अवदत्-‘साम्प्रतम् अहम् बुभुक्षितः अस्मि, इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि।’
(घ) चंचलः ‘मातृस्वसः!’ इति लोमशिकाम् सम्बोधितवान्।
(ङ) जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत।

3. अधोलिखितानि वाक्यानि कः/का कं/कां प्रति कथयति-

कः/का कं/कां
यथा – इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि । व्याघ्रः व्याधम्
(क) कल्याणं भवतु ते । ……………………… ………………………
(ख) जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति । ……………………… ………………………
(ग) अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् त्वया मिथ्या भणितम् । ……………………… ………………………
(घ) यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति । ……………………… ………………………
(ङ) सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। ……………………… ………………………

उत्तराणि: –

कः/का कं/कां
यथा – इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि । व्याघ्रः व्याधम्
(क) कल्याणं भवतु ते । व्याघ्रः व्याधम्
(ख) जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति । नदीजलम् व्याधम्
(ग) अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् त्वया मिथ्या भणितम् । चंचलः व्याघ्रम्
(घ) यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति । वृक्षः चंचलम् (व्याधम्)
(ङ) सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमशिका व्याघ्रम्

4. रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणम् –

(क) व्याधः व्याघ्र जालात् बहिः निरसारयत्।
(ख) चञ्चल: वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत्।
(ग) व्याघ्रः लोमशिकायै निखिल कथां न्यवेदयत्।
(घ) मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति।।
(ङ) व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासामशमयत्।

उत्तराणि: –

(क) व्याधः व्याघ्र कस्मात् बहिः निरसारयत्?
(ख) चञ्चल: कम् उपगम्य अपृच्छत्?
(ग) व्याघ्रः कस्यै निखिल कथां न्यवेदयत्?
(घ) मानवाः केषाम् छायायां विरमन्ति?
(ङ) व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासामशमयत्?

5. मजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत –

वृद्धः कृतवान् अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुम्
साट्टहासम् क्षुद्रः तर्हि स्वकीयैः कर्तनम्

एकस्मिन् वने एकः ……………………. व्याघ्रः आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहुप्रयास:: ……………………. किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। ……………………. तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्र ……………………. सः तम् अवदत्-अहो! भवान् जाले बद्धः। अहं त्वां ……………………. इच्छामि। तच्छुत्वा व्याघ्रः ……………………. अवदत्-अरे! त्वं ……………………. जीवः मम सहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि ……………………. अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः ……………………. लघुदन्तैः तज्जालस्य ……………………. कृत्वा तं व्याघ्र बहिः कृतवान्।

उत्तराणि: –

एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहुप्रयास:: साट्टहासम् किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। मोचयितुम् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्र क्षुद्रः सः तम् अवदत्-अहो! भवान् जाले बद्धः। अहं त्वां तर्हि इच्छामि। तच्छुत्वा व्याघ्रः अकस्मात् अवदत्-अरे! त्वं कृतवान् जीवः मम सहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि कर्तनम् अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य दृष्ट्वा कृत्वा तं व्याघ्र बहिः कृतवान्।

6. यथानिर्देशमुत्तरत –

(क) सः लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत् – अस्मिन् वाक्ये विशेषणपदं किम्?
(ख) अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान् – अत्र अहम् इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?
(ग) “सर्वः स्वार्थं समीहते’, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्?
(घ) सा सहसा चञ्चलमुपसृत्य कथयति – वाक्यात् एकम् अव्ययपदं चित्वा लिखत।
(ङ) “का वार्ता? माम् अपि विज्ञापय’ – अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्? क्रियापदस्य पदपरिचयमपि लिखतः।

उत्तराणि: –

(क) अस्मिन् वाक्ये ‘सर्वाम्’ विशेषणपदम् अस्ति।
(ख) अत्र ‘अहम्’ इति सर्वनामपदं ‘चंचलाय’ प्रयुक्तम्।
(ग) अस्मिन् वाक्ये ‘सर्व:’ पदं कर्तृपदम् अस्ति।
(घ) इति वाक्ये ‘सहसा’ पदम् अव्ययपदम् अस्ति।
(ङ) अस्मिन् वाक्ये ‘विज्ञापन’ पदं क्रियापदम् अस्ति। अस्य पदस्य परिचय वर्तते
उपसर्गः – वि, धातुः – ज्ञा, प्रत्ययः – णिच्, लकारः – लोट् लकारः,
पुरुषः – मध्यम पुरुषः, वचनम् – एकवचनम्

7. (अ) उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत –

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

यथा- मातृ (प्रथमा) माता मातरौ मातरः
स्वसृ (प्रथमा) …………………. …………………. ………………….
मातृ (तृतीया) मात्रा मातृभ्याम् मातृभिः
स्वसृ (तृतीया) …………………. …………………. ………………….
स्वसृ (सप्तमी) स्वसरि स्वस्रोः स्वसृषु
मातृ (सप्तमी) …………………. …………………. ………………….
स्वसृ (षष्ठी) स्वसुः स्वस्रोः स्वसॄणाम्
मातृ (षष्ठी) …………………. …………………. ………………….

उत्तराणि: –

एकवचनम् द्विवचनम् बहुवचनम्

यथा- मातृ (प्रथमा) माता मातरौ मातरः
स्वसृ (प्रथमा) स्वसा स्वसारौ स्वसारः
मातृ (तृतीया) मात्रा मातृभ्याम् मातृभिः
स्वसृ (तृतीया) स्वसा स्वसृभ्याम् स्वसृभिः
स्वसृ (सप्तमी) स्वसरि स्वस्रोः स्वसृषु
मातृ (सप्तमी) मातरि मात्रोः मातृषु
स्वसृ (षष्ठी) स्वसुः स्वस्रोः स्वसॄणाम्
मातृ (षष्ठी) मातुः मात्रोः मातृणाम्

7. (आ) धातुं प्रत्ययं च लिखत-

पदानि = धातुः प्रत्ययः
यथा- गन्तुम् = गम् + तुमुन्
द्रष्टुम् = ………………….. + …………………..
करणीयम् = ………………….. + …………………..
पातुम् = ………………….. + …………………..
खादितुम् = ………………….. + …………………..
कृत्वा = ………………….. + …………………..

उत्तराणि: –

पदानि = धातुः प्रत्ययः
यथा- गन्तुम् = गम् + तुमुन्
द्रष्टुम् = दृश् + तुमुन्
करणीयम् = कृ + अनीयर्
पातुम् = पा + तुमुन्
खादितुम् = खाद् + तुमुन्
कृत्वा = कृ + क्त्वा

Summary

So in short if you are looking for free NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit, you can bookmark our site ncertforclass8.com and you can download the free PDF’s and also share it with your friends. We are currently working to provide you with the best NCERT Solutions for Class 8 Sanskrit , so in case if some things aren’t available at this point of time, they will be available soon. Also feel free to reach us out and ask your doubts or queries in the comments below. Happy Learning!

Leave a Comment

Scroll to Top